شایعه پراکنی در جهت “امنیتی نشان دادن فضا” کار وزارت اطلاعات است

در چند روز گذشته دوستان بسیاری از من درباره گزارشی که اخیرا درباره نفوذ وزارت اطلاعات میان فعالان دگرباش و امنیتی شدن جو منتشر شده بود پرسیدند. من از چند فعال دیگر حقوق دگرباشان سوال کردم. نه من و نه آنها گزارش مشابهی از شبکه هایی که با آنها در داخل و خارج از کشور در تماس هستیم نشنیده ایم. احتیاط شرط عقل است اما نترسید. اتفاقا یکی از شیوه های رایج وزارت اطلاعات شایعه سازی در جهت قدرتمند و پیگیر نشان دادن خود در امور مختلف است. آنها مستقیم یا توسط عوامل خود در داخل و خارج از کشور می کوشند تا با ایجاد ترس و امنیتی نشان دادن فضا فعالیت فعالان و شهروندان را کم کنند و به این ترتیب با کمترین انرژي، غیر مستقیم، افراد را سرکوب و ساکت کنند. اضطراب، رعب و وحشت و اختناق دقیقا آن چیزی است که آنها می خواهند. ما فقط احتیاط می خواهیم و اشتیاق. به هر حال در صورتی که مورد اطلاعاتی-  امنیتی به گوشتان خورد، حتما به من و سایر همکارانم در عرصه حقوق دگرباشان خبر دهید